درباره باشگاه یاران مثبت

باشگاه یاران مثبت يكی از پروژه هايی است كه انجمن تنظيم خانواده ايران آن را طراحی و برنامه ريزی كرده و با حمايت مجتمع بيمارستانی امام خمينی، به كمک مركز تحقيقات ايدز ايران و مشاركت گروهی از افرادی كه با HIV/AIDS زندگی می كنند، راه اندازی نموده است.

 

 

 

طرح ابتکاری

 

تأسيس باشگاه ويژه افرادی كه با اچ آی وی ايدز زندگی می كنند در سال 1384 و در پاسخ به فراخوان بين‌المللی IPPE، از سوی انجمن تنظيم خانواده ايران به اين فدراسيون ارائه گرديد كه تنها طرحی بود كه از بين طرح های ارائه شده از كشورهای منطقه جنوب آسيا، برنده يك بودجه اجرايی سه ساله گرديد.