اهداف باشگاه یاران مثبت

 

ايجاد باشگاه ياران مثبت به مفهوم آغاز يك ارتباط مؤثر با پيام سلامت و پيشگيری از شيوع HIV است.

تجربيات بين‌المللی نشان داده اند كه بكارگيری استراتژی «پيشگيری مثبت» يا "Positive Prevention" كه به معنای مشاركت فعالانه افرادی كه با اچ آی وی/ايدز زندگی می كنند در      برنامه های پيشگيری، اطلاع رسانی، آموزش و كنترل است، يكی از مؤثرترين راه های مقابله با اين پديده می باشد.

توانمند سازی و تقويت مهارت های زندگی در افرادی كه با اچ آی وی/ايدز زندگی می كنند برای پذيرش مسئوليت مقابله با گسترش و شيوع ويروس HIV شرط توفيق برنامه ها و كاهش انگ و تبعيض نسبت به مبتلايان و حفظ حقوق و شأن انسانی آنان در جامعه و محيط های درمانی، كار، تحصيل و زندگی پيش شرط مشاركت افرادی كه با اچ آی وی/ايدز زندگی می كنند و در فعاليت های «پيشگيری مثبت» بشمار  می رود.

باشگاه ياران مثبت توسط افرادی كه با اچ آی وی/ايدز زندگی می كنند و برای آنان در جهت ايجاد محيطی «قادر ساز» برای پيشگيری و كنترل اچ آی وی/ايدز تشكيل شده است.