خدمات به اعضا

   

  •     اعضای باشگاه، اطلاعات، منابع و مهارت های كسب شده از طريق برنامه های پيشگيری را در جهت ايمن سازی محلات و اطرافيان خويش به كار می گيرند.

  •     اعضای باشگاه مبنايی برای گسترش فعاليت های ترويجی و حمايت طلبانه در جامعه و نزد تصميم سازان و برنامه ريزان در سطوح مختلف خواهند بود.

  •     اعضای باشگاه در محيطی تواناساز، دوستانه، درد آشنا و صميمی، برای كاهش مشكلات و كسب آرامش معنوی و جسمانی به يكديگر كمک می كنند.

  •     اعضای باشگاه از طريق جلسات مشاوره، فعاليت های گروهی و ارتباطات فردی، مهارتهای ضروريی برای كسب آرامش روحی، زندگی طبيعی و كنترل عوارض وجود ويروس در بدن را در خود تقويت می كنند.

  •     اعضای باشگاه در قالب فعاليت های اجتماعی و فرهنگی و بسيج و تجهيز منابع، به تقويت برنامه های مقابله با  آسيب های اجتماعی و كنترل اچ آی وی/ايدز اقدام مينمايند.

 

حقوق اعضای باشگاه و افراد مبتلا به ایدز

1. هر شخصی آلوده به ایدز يا بدون آن حق دارد که وضعيت ایدز خودش را محرمانه نگه دارد.

اين بدين معنی است که: پزشکان نمی‌توانند وضعيت شخص مبتلا به HIV را به جامعه، ديگر مبتلايان يا هر کس ديگری آشکار کنند. يک پزشک تنها در صورت ضرورت جهت بهره مندی بيمار از تسهيلات پزشکی می‌تواند وضعيت ایدز را فاش کند و بايد محرمانه بودن اطلاعات رعايت شود.

در محيط کار هيچ مانعی برای شخص آلوده به ایدز برای بازگويی موقعيتش به همکاران يا کارفرما نيست.

2. در زندگی خصوصی، يک شخص حق دارد انتخاب کند که آيا وضعيت ایدز خود را با والدين، خواهران و برادران دوستان، همسر و غيره در ميان بگذارد يانه. اين يک انتخاب شخصی مورد اين مسئله است و هيج اجبار قانونی برای آشکار کردن آن نيست، ولی بايد فرد اطلاعات دقيقی از راه‌های انتقال و پيشگيری داشته و طبق اصول اخلاقی در پيشگيری از انتقال آن به ديگران به ويژه همسر خود کوشا باشد. از اين رو هميشه توصيه می شود که رابطه جنسی محافظت شده داشته باشيد.

3. تنها خود شخص (مرد يا زن) حق انتخاب دارد که وضعيت ایدز خود را فاش کند يا نه. شما، من، کارفرما، پزشک، کارکنان، هيچ کس حق بر ملا کردن وضعيت ایدز کس ديگر را ندارد.